Занятие для подготовительной группы по формированию навыков здорового образа жизни. Тема: "Расти здоровым!"


Максат:

  • Балаларны? с?йл?м телен ?стер?, барлык авазларны д?рес ??м ачык ?йт?л?рен? иреш?.
  • Ш?хси гигиенаны ?т?? ?чен кир?кле предметларны танып ?йт? ??м аларны д?рес куллана бел?л?рен? иреш?.
  • Балаларны с?нгатьле итеп шигырьл?р с?йл?рг?, бишек ?ыры ?ырларга, к?й ??м ритмны сиз?рг? ?йр?т?; с?нгатьле итеп с?йл?? к?некм?л?рен формалаштыру.
  • Балаларны ?кият геройларыны? характерларын а?ларга ??м ?киятне с?йл?рг? ?йр?т?.
  • Балаларда ?з с?лам?тлекл?рен ныгыту ??м саклау к?некм?л?рен т?рбиял??.

К?рс?тм?лелек: Курчаклар (балалар саны буенча), “Куян кызы” А. Алиш ?киятен? атрибутлар, сандык, караватлар (уенчыкларны йоклатырга), ш?хси гигиена предметлары с?р?тл?нг?н карточкалар, л?г?нн?р, с?лгел?р, т?линк?л?р, калаклар, яшелч?л?р.

Алдан эшл?н?се эшл?р:

1. Авыр с?зл?р ?стенд? эш.
2. “Куян кызы” А. Алиш ?киятен укып ?йр?н?.
3.  Шигырьл?рне, бишек ?ырларын алдан ?йр?н?.
4. “С?лам?тлекне ничек ныгытып була?” диг?н темага балалар бел?н ??г?м? уздыру.

Д?рес барышы:

– Ис?нмесез, балалар!
– Х?лл?регез ничек? – Бик ?йб?т!
– К??елегез шатмы? - ?йе, бик шат!
– Балалар, карагыз ?ле, б?ген безд? кунакта матур курчаклар. Курчаклар янына килегез д? ошаганын алыгыз. Алар безне? яраткан сабыйларыбыз, балаларыбыз булыр. 
(Балалар курчакларны сайлап алалар). ? х?зер урындыкларга утырыгыз.
Курчакларга карагыз да матур итеп елмаегыз. безне? ??рбер ирт?без шат елмаюдан башланырга тиеш.
– ? х?зер курчаклар бел?н ис?нл?шик: – Х?ерле ирт?! С?лам!
Бу яхшы с?зл?рне ?йтк?н вакытта, без ??мм?безг? д? саулык-с?лам?тлек, х?ерле ирт? телибез. С?лам?т булу ?чен н?рс? эшл?рг? кир?к ик?нлеген с?йлик.

Балалар ??мл?л?р т?зил?р:

Мин ирт?нге зарядка ясыйм.
Мин кулларны, битне юам.
Мин теш чистартам.
Мин мунчада юынам.
Мин ч?ч тарыйм.
Мин чыныгам.
Мин йоклыйм.
Мин яшелч?, ?имешл?р ашыйм.
Мин ?йб?т ашыйм, яхшы итеп тукланам.

– Д?рес, бик ?йб?т ?йттегез. Нык с?лам?т булу ?чен ??р ирт?не зарядка бел?н башларга кир?к. Балалар, ?йд?гез ?ле, басыйк, курчаклар бел?н зарядка ясап алыйк. 

“Шаян балалар” уены ?тк?рел?:

Балаларны? кулларында курчаклар, алар ирекле басалар. Шигырьне? с?зл?рен? туры китереп х?р?к?тл?р ясыйлар:

Бигр?к шаян инде без,
Тик тормыйбыз бер д? без.
Ч?г?либез, торабыз,
Башны у?га борабыз.
Аннан сулга карыйбыз
??м сикер? башлыйбыз.
Кулларны к?т?р?без,
Аннары т?шер?без.
Шул арада иелеп,
Басарга ?лгер?без.
Тир?н итеп сулыйбыз,
Ял ит?рг? туктыйбыз.

– ? х?зер, безне? курчакларга-сабыйларга Абдулла Алишны? “Куян кызы” ?киятенн?н ?зек к?рс?тик.
(Балалар курчакларын урындыкларга утырталар).
– Мен? тылсымлы сандык. Ул сезне ?кият геройларына ?верелдерер. (Балалар ?з тел?кл?ре буенча рольл?рне б?леш?л?р ??м сандык эченн?н костюмнар алып киял?р, ?киятт? катнашмаган балалар курчаклары янына утыралар):
– Мин ?ни куян (Куян кызы, Тиен, Доктор Айболит, Автор) булам.

“Куян кызы” ?киятен драматизациял??

– Р?хм?т, балалар. Безне? курчаклар ардылар, ял ит?сел?ре кил?. Халыкта тикм?г? ген? ?йтмил?р бит: “Тыныч йокы – ул ?зе бер с?лам?тлек”, -дип.
Балалар, йоклаганда безне? бел?н нил?р була со??
Балалар ?аваплары:
– Мин т?ш к?р?м.
– Мин ял ит?м.
– Мин ?с?м.
– Мин зур ?с?м.
– Курчакларны йоклатабыз. Алар тыныч йоклап китсенн?р ?чен, берг?л?п бишек ?ыры ?ырлыйбыз. Бишек ?ыры ничек ?ырлана?
(Балалар: – Бишек ?ыры ягымлы, йомшак, ?крен, матур, ирк? тавыш бел?н ?ырлана).
Балалар бишек ?ырын ?ырлыйлар:

?лли-б?лли к?йл?рем,
Хик?ял?р с?йл?рмен.
Си?а тел?к тел?рмен,
Б?хетле бул, диярмен.

– Балалар, кем ?з курчагына бишек ?ырын ?ырлап к?рс?т?? (2-3 бала ?ырлыйлар).
Матур итеп ?ырладыгыз. Сабыйларыгыз йоклап киттел?р, ?йд?гез аларны караватларга яткырабыз.
(Курчакларны балалар йокы б?лм?сен? алып кереп, караватларга яткыралар).
– Курчаклар ял ит?л?р, ? без х?зер инде тыныч кына уйнап алыйк.

Ш?хси гигиена предметлары с?р?тл?нг?н карточкалар бел?н “Табышмак ?йт?м, ?авабын к?рс?т” диг?н уены ?тк?рел?

Т?рбияче табышмаклар ?йт?, балалар д?рес ?авапларны табып карточкада к?рс?т?л?р.

1. ?зе шома, к?бекк? к?м?,
Хуш исле, я кем бел?? (Сабын)

2. Ак ит?, пакъ ит?,
Бит-кул, муенны с?рт?.
Бу н?рс?? (С?лге)

3. Тешл?р чиста булсын дис??,
Аны? ?чен ни кир?к? (Теш щеткасы ??м теш пастасы)

4. ?зе тешле, л?кин тешл?ми,
Шуа-шуа шомарта,
?зен? таба тарта. Бу н?рс?? (Тарак)

– Табышмакларга да д?рес ?аваплар таптыгыз, р?хм?т. ? х?зер татар халык уенын уйнап алыйк.

“Тимербайуены

(“Татар балалар фольклоры» китабы, 235 бит)

– Курчаклар озак йокладылар инде. Аларны уяту вакыты да ?итте. ?з сабыйларыгыз янына килегез д? к?йл?п уятыгыз. Балалар ?ырлыйлар:

Уян, балам, тиз уян,
Качып китте т?н-куян
Йомшак кына ч?чл?ре?н?н
С?еп, ирк?л?п куям.

– Балалар, ? х?зер без аларны юындырыйк ?ле.

 (Л?г?нн?рд? су, балалар курчакларны ?ырлап юалар, с?лге бел?н битл?рен, кулларын с?рт?л?р):

Кызымны юындырам
Суы сарыксын,
?зе калыксын,
Бик матур кыз булсын.

– Балалар, без инде ?йтк?н идек, с?лам?т булу ?чен яхшы итеп тукланырга, к?бр?к яшелч? ??м ?ил?к-?имеш ашарга кир?к дип. ?йд?гез, курчаклар ?чен салатлар ясыйк, аларны кунак итик. (Балалар курчакларны урындыкларга утырталар, ?зл?ре ?ст?л янына кил?л?р, анда киселг?н яшелч?л?рд?н салатлар ясыйлар).

– Балалар, ?зер яшелч?л?рд?н т?рлед?н-т?рле файдалы салатлар ясарга м?мкин. Ясаган салатларыгыз турында с?йл?гез.

Т?рбияче сораулар бир?:
– Сине? салатын ничек атала?
– Салатта нинди яшелч?л?р бар? Н?рс? салды??
М?с?л?н, – Мин “Язгы” салат ясадым. салатта кишер, к?бест?, суган бар. салат т?мле, файдалы.
– Мин “Витаминлы” салат ясадым. салатка ч?гендер ??м сарымсак салдым. ?.Б.

– ? х?зер курчакларны алыгыз да, аларга ?зегез ясаган салатларны к?рс?тегез.

– Балалар, б?генге д?рест? без с?лам?тлек турында с?йл?штек. С?лам?т булып ?сегез! Саубуллашканда да без сезне? бел?н бер-беребезг? с?лам?тлек телибез: – Сау булыгыз!